Onsala Ingenjörsbyrå AB

Våra tjänster

Onsala Ingenjörsbyrå AB

Våra tjänster

Vi har specialiserat oss på struktur och fluiddynamik samt på hur dessa fenomen samverkar. Vi har verktygen och kunskapen för att tillgodose våra kunders behov då de ställs inför utmaningar, relaterat till eller direkt orsakat av, mekaniska, flödesrelaterade, termiska eller starkt kopplade FSI-fenomen.

Vi är en dedikerad grupp med mångårig erfarenhet inom de områden vi verkar, som tillsammans med en variation av specialiserade mjukvara samt toppmodern hårdvara, har resurserna för att ta oss an komplexa och starkt kopplade fenomen inom struktur-, fluid- och termodynamik. Se några av de projekt vi har deltagit i under de senaste åren.

Redan från början har en vilja om att ligga i framkant vad gäller tunga beräkningar och datorresurser varit en stor del av vår företagskultur. Fokus på stora icke-linjära FEA och strukturdynamiska beräkningar samt mycket tunga CFD-beräkningar driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra våra metoder, program och investeringar i hårdvara.

Exempel på några områden där vår expertis finns:

 • Projektledning
 • Brottmekanik
 • Utmattningsanalys – (med eller utan inverkan av miljöfaktorer från kylmedia och materialsammansättning på utmattningen i enlighet med ASME)
 • Statisk och dynamisk strukturanalys
 • Statisk och dynamisk fluidanalys
 • Termisk blandning, ledning, spänningsanalys etc.
 • Två-fas termohydraulik i RELAP5 och TRACE
 • Deterministiska säkerhetsanalyser med TRACE och RELAP5
 • Fluid Struktur Interaktion – FSI
 • Hantering och analys av stora datormängder
 • Vi utför även jobb som att sätta samman CAD-modeller åt kunder som önskar att få en komplett 3D-bild över sina 2D-ritningar. Fram till idag har vi levererat högdetaljerade CAD-modeller på kompletta reaktortankar och/eller interndelar åt bland annat Ringhals och Oskarshamn.
Våra tjänster

Vad vi erbjuder

CAD

Vi skapar våra egna CAD-modeller i Pro/E och NX.

CAD

Med tiden har vi utvecklat en stark kunskap in-house för att kunna modellera allt från små rörmodeller till mycket komplexa, fullskaliga modeller över hela reaktortankar, inklusive bultar och brickor, för de verk som har önskat att få en komplett 3D-bild över sina 2D-ritningar.

Kunskapen och tillgången till den här sortens modeller är fundamentalt för allt vårt ingenjörsmässiga arbete idag. Eftersom modellerna är kompatibla med våra beräkningsprogram leder det här till att vi har tillgång till geometriskt kvalitetssäkra modeller med en teoretiskt oändlig kombination av detaljnivå.

FEA

Med kraftfulla datorer kan vi utföra strukturanalyser med stor omfattning och komplexitet.

FEA

Vi analyserar strukturella responser orsakade av vibrationer, termiska transienter samt analyserar termomekanisk utmattning, sprickor, strukturell kollaps, islag m.m. Främst analyserar vi komponenter inom kärnkraftsindustrin som t.ex. reaktorkärl, kylsystem, interna delar, rörsystem, turbiner och byggnader. Varje komponent för sig eller många komponenter i samma modell, vilket är fallet i större strukturella verifikationsprojekt.

CFD

Vi utför CFD beräkningar i FLUENT och iSTAR-CCM+ på kraftfulla HP Linux-kluster.

CFD

Inom CFD har vi idag över 20 års erfarenhet. Pre-processering utförs i regel i ANSA med CAD-modellering i Pro/E. Typiska simuleringar kan vara termisk blandning i rör och reaktortankar, turbulens och tryckevaluering som kan ge upphov till flödesinducerade eller akustiska vibrationer hos interna delar eller i hela rörsystem, turbiner etc. Typiska fall sträcker sig i storlek från några miljoner celler till över 100 miljoner celler i vissa komplexa modeller och/eller FoU-projekt.

Tack vare kapaciteten på våra kluster kan vi erbjuda företag möjligheten att köpa CPU-timmar av oss för att köra sina egna fall på vårt system.

FSI

Vi använder främst ADINA-FSI och ADINA kopplat med termohydrauliska resultat från bl.a. RELAP5, FLUENT och STAR-CCM+ för att lösa kopplade FSI-utmaningar.

FSI

För LOCA och akustiska analyser använder vi lite olika strategier. För vattenmodelleringen används t.ex. linjära potentialbaserade element eller subsoniska potentialbaserade element. För kopplingen mellan fluid och struktur används t.ex. 2-vägs ADINA-FSI eller 1+2-vägs ADINA-FSI, allt beroende på vilka fenomen och laster som är involverade.

Metoden att koppla RELAP5 med Adina har visat sig vara en mycket kraftfull metod i diverse evalueringstester mot verkliga fall och experiment.

Läs om vårt senaste omnämnande i ADINA News!

Nytt från år 2013 är att vi även har tagit in ANSYS Mechanical som vi kopplar med ANSYS Fluent för full 2-vägs FSI-koppling. Visionen är att kunna räkna på starkt kopplade system där de ickelinjära flödeseffekterna är dominerande och svåra att korrigera för.

Termohydraulik

Vi använder RELAP5 eller TRACE för att utföra två-fas analyser av dynamiska system i rör och reaktorkärl.

Resultaten från RELAP5 eller används ofta som randvillkor för FSI-analyser som t.ex. strukturella analyser i händelse av LOCA eller som ostadiga krafter på rörsystem för strukturell utvärdering. Metoden att koppla RELAP5 med ADINA har visat sig vara en mycket kraftfull metod i diverse evalueringstester mot verkliga fall och experiment.

Vill du hyra CPU tid till ditt CFD-projekt?

För att vara i framkant med dina beräkningsmetoder behöver du tillgång till rå datorkraft!

Om ni eller ert företag har ont om datorresurser, men redan har ert fall uppställt i Fluent
eller i något av de andra CFD-program vi stödjer, då är ni välkomna att kontakta oss.
Vi kan kanske köra fallet åt er på våra kluster.

Perfekt om du har ett FoU-fall till exempel, men samtidigt inte vill att det fallet ska låsa
upp alla dina processorer för en längre tid och därmed störa andra projekt. Du kommer
förmodligen sparar både tid och pengar genom att låta oss köra det åt Er?!

Vi erbjuder även möjlighet att själva styra era beräkningar via en remote lösning.

Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!